SPOŁEM Rybnik

Powszechna Spółdzielnia Spożywców

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home PUNKTOMANIA Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego

Email Drukuj PDF

 

 

REGULAMIN

PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA KLIENTA „SPOŁEM” PSS W RYBNIKU

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Karta Klienta Społem PSS w Rybniku”.

 

 1. Organizatorem programu jest „Społem” PSS Rybnik z siedzibą Rybnik, ul. Chrobrego 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000046705.

 

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określone przez organizatora.

 

 1. Program prowadzony jest w sklepach organizatora, objętych programem i oznaczonych logo programu. Załącznikiem do Regulaminu jest lista placówek organizatora biorących udział w programie.

 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

 1. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Karta Klienta Społem PSS w Rybniku” prowadzony jest przez Spółdzielnię.

 

 1. Sklepy – placówki oferujące towary lub usługi w ramach programu.

 

 1. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w programie.

 

 1. Konto uczestnika – indywidualne konto w aplikacji programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach programu.

 

 1. Stan konta – liczba zgromadzonych przez uczestnika programu punktów.

 

 1. Karta klienta – karta programu „Karta Klienta Społem PSS w Rybniku”.

 

 1. Kod karty – kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru karty uczestnika do jego transakcji i naliczenie punktów na koncie uczestnika.

 

 1. Formularz rejestracyjny – formularz, zawierający dane uczestnika oraz jego akces do programu.

 

 1. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.

 

 1. Partner – inny podmiot oferujący uczestnikom w ramach programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z organizatorem.

 

 1. Bon Społem – wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia, w sklepach objętych programem towarów, których wartość odpowiada wartości nominalnej bonu.

 

 1. Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana uczestnikowi przez organizatora w ramach dodatkowych promocji.

 

§ 3. Warunki udziału w Programie

 1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa w programie i której wydano kartę klienta.

 

 1. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w programie placówce organizatora i okazywany jest na prośbę uczestnika, a także na stronie www.spolem.rybnik.pl.

 

 1. Wszelkie dane dotyczące uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em). Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

 

 1. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

 

 1. Karta klienta wydawana jest uczestnikom programu w sklepach organizatora, po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem rejestracyjnym.

 

 1. Uczestnik programu może sprawdzić stan konta uczestnika w sklepie wyznaczonym przez organizatora lub pod nr tel. 32/4221732 w godz. 7 00 – 14 00.

 

 1. Karta klienta jest własnością organizatora.

 

§ 4. Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

 1. Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w sklepach organizatora, uczestniczących w programie, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

 

 1. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie karty klienta kasjerowi, odczytanie kodu karty klienta i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.

 

 1. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każdą wydaną złotówkę powyżej 15,00 złotych uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone 750 punktów przysługuje bon o wartości 10,00 złotych.

 

 1. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja stanu kont uczestników programu odbywać się będzie nie rzadziej niż co tydzień.

 

 1. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.

 

 1. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.

 

 1. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania programu.

 

§ 5. Wymiana punktów na Bony Społem

 1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na bony Społem, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów.

 

 1. W celu wymiany punktów na bon Społem, uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów powinien dokonać zamówienia bonu w sklepie wyznaczonym przez organizatora.

 

 1. Bon Społem zostanie wydany uczestnikowi w sklepie wyznaczonym przez organizatora, po okazaniu karty klienta oraz innego dokumentu ze zdjęciem.

 

 1. Po odebraniu bonu Społem z konta uczestnika zostanie odjęta odpowiadająca wartości bonu ilość punktów.

 

 1. Bon ważny jest wyłącznie w sklepach organizatora w terminie do dnia określonego w bonie.

 

 1. Bon Społem posiada swój nominał, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród towarów oferowanych w chwili realizacji bonu w danym sklepie, bony nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.

 

 1. Punkty gromadzone na koncie uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

 

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie wyznaczonym przez organizatora lub pocztą na adres organizatora. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.spolem.rybnik.pl, z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

 

 1. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników na trzy miesiące wcześniej na stronie www.spolem.rybnik.pl oraz w sklepach organizatora.

 

 1. W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do bonu powinni przeprowadzić procedurą zamówienia bonu Społem zgodnie z § 5 w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia programu.

 

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w programie uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie i dokonać zamówienia bonu Społem, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2012r.

 

 
Home PUNKTOMANIA Regulamin Programu Lojalnościowego

Aktualności


Dzisiaj jest: Sobota
23 Września 2023
Imieniny obchodzą
Boguchwała, Bogusław, Libert,
Minodora, Tekla

Do końca roku zostało 100 dni.
Zodiak: Waga